ข้ามไปยังเนื้อหา

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32170

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

 

       คำถาม

1.มีการขุดค้นพบแหล่งอารยธรรมสินธุขนาดใหญ่ที่สำคัญค้นพบเมืองที่เมืองอะไร.

2.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมโลหะอารยธรรมแรกของอินเดียรุ่งเรืองเมื่อประมาณปีใด

3.สาเหตุที่อารยธรรมสินธุจบสิ้นลงมีหลายข้อสันนิษฐาน ข้อสันนิษฐานแรกคืออะไอ

4.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

5.ทำไมอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุจึงเสือมลง

โฆษณา